Selskabets strategi

Selskabet investerer i ejendom­me i attraktive områder af Berlin og omegn. Det betyder, at de fleste ejendomme er placeret centralt i byen, men at der også er ejendomme i attraktive kvarterer i bydele lidt væk fra centrum.

Horisont
Selskabet har en portefølje af udlejningsejen­domme i Berlin, og skaber forretningsgrundlaget ved at optimere driften og udvikle ejendommene. I strategien er der mulighed for at udskifte ejendommene i porteføljen, hvor det vurderes at være en fordel.

Beliggenhed
Selskabets ejendomme er beliggende i attraktive boligom­råder i Berlin og omegn. De fordeler sig mellem både modne og nyudviklede bydele. I de modne bydele har huslejeniveauet og prisniveauet været høj længe, men de nyudviklede bydele har mange steder indhentet dem og har i dag mange steder et prisniveau, der matcher de modne byområder eller er højere.

Anvendelse
Selskabets ejendomme indeholder fortrinsvis boliger, dog er der erhverv i nogle af ejendommenes lejemål, eksempel­vis i form af butikker eller caféer i stueetagen. Selskabets strategi rummer plads til at anvendelsen af dele af ejendommene kan ændres for eksempel fra erhverv til bolig, hvis det vurderes at være fordelagtig.

Kvalitet
Et væsentligt udvælgelseskriterium ved akkvisition af ejen­domme er kvalitet.


Porteføljen består af ejendomme, der ved erhvervelse var færdigudviklede, og af ejendomme af en god grundkvali­tet, der rummer mulighed for udvikling både driftsmæssigt ved optimering af huslejen og bygningsmæssig eksempelvis ved udbygning med taglejligheder.


Berlin har siden Tysklands genforening gennemgået en mar­kant udvikling, som især har sat tydelige spor på ejendomsmarkedet. Udviklingen af boligområderne er blevet en del heraf. Som det er sket i andre byer er forvandlingen sket ved, at studerende og kunstnere er flyttet ind i de glemte og forsømte boligkvarterer. De kreative har vakt kvarteret til live, hvilket et økonomisk stærkere segment på et tidspunkt har lagt mærke til, så de er begyndt at renovere og modernisere områdets ejendomme. De nyrenoverede boliger har ofte været for dyre for de studerende og for veletableret for kunstnerne, som derfor er rykket videre til andre steder i byen, hvorved udviklingen har kunnet gentage sig. I de fleste storbyer sker denne udvikling over lang tid, men i Berlin har boligkvarterer gen­nemgået en meget positiv udvikling på kort tid. Det betyder også, at de modne bydele, som allerede var udviklet nogle steder er blevet overhalet af de nye boligkvarterer.

Charlot­tenburg er et eksempel på et attraktivt modent byområde, mens Friedrichshain er en bydel, som har udviklet sig markant de seneste fem til otte år. Kvarteret er et klassisk eksempel på den føromtalte udvikling fra småforfaldent kunstnerkvarter til attraktiv boligområde. I dag er lejepriserne høje i begge bydele, men Friedrichshain har overhalet Charlottenburg, når prisen pr. kvadratmeter ved nyudlejning sammenlignes.


Genetableringen af Berlin som en samlet by har i høj grad været motiveret af, at den blev det genforenede Tysklands hovedstad, hvilket et snævert flertal i Forbundsdagen besluttede i 1991. Udviklingen af byen, herunder bolig­områderne, har blandt andet handlet om at styrke Berlins image, til en by, man lægger mærke til både nationalt og internationalt og omtaler positivt og med respekt.
 Berlin har med andre ord skullet gøres værdig til at være Tysklands hovedstad igen. Dette er foregået gennem en målrettet og lang­strakt indsats, som har involveret udbygning af infrastruk­tur, etablering og renovering af kulturinstitutioner, udvikling af uddannelsesinstitutioner, oprettelse af erhvervsparker og meget mere. Som følge heraf er det i de seneste år samti­dig lykkedes Berlin at få vendt den økonomiske udvikling, så de i dag betaler af på deres gæld. Ydermere har det betydet, at byen siden 2011 har haft en stor befolkningstilvækst. Ændringen fra opsplittet storby til Tysklands hovedstad ligger således også bag den efter­spørgsel efter boliger, som har medvirket til at ændre bolig­kvarterernes indbyggere, miljø, boligkvalitet og status.